"ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" (δοκίμιο)

COOPERATION OR COMPETITION (essay) (extract)

One of the main conditions for the development of competition is the existence of a free field of action. Restrictions neither befit nor help competition. Probably competition itself eventually imposes restrictions. For example, enterprises are unable to be competitive in an economic system where the state has the complete control through violence, institutions or both of them. On the other hand, however, the complete lack of control strengthens the position of some enterprises to such a degree that they set the rules of a free-market economy from now on.

  • A second condition for the development of competition is the existence of needs. Needs which usually demand an immediate solution, urgent and pressing needs. Needs which have always existed and are inherent in the existence of humankind, such as food and survival. These needs are motivation, the action which stimulates people’s reaction and leads them to the development of powers necessary for their satisfaction, such as competition.Needs are the stimulus. Fulfilling them is the objective. Of course, there are also cases in which the stimulus is not a need but a desire. Desire is a more subjective and less imperative element. We are interested in it as a condition, when it is of the nature of a need, when it becomes very strong.
  • A third but not evident condition is expectations. It is not enough just to have needs; you have to expect to fulfill them. It is not enough just to have a desire; you have to hope too. Will is static whilst it is not accompanied by expectations that lend it a dynamic character thus making needs have a value in the real world. In this way, expectations also become factors influencing competition.
  • (translation:Maria Rigli)

Απόσπασμα του δοκιμίου "Συνεργασία ή ανταγωνισμός"

7Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού είναι πρώτ' απ' όλα η ύπαρξη ενός ελεύθερου πεδίου δράσεως. Οι περιορισμοί ούτε αρμόζουν ούτε διευκολύνουν τον ανταγωνισμό. Είναι μάλλον ο ίδιος ο ανταγωνισμός που θέτει τελικά περιορισμούς. Για παράδειγμα, σε ένα οικονομικό σύστημα όπου το κράτος έχει τον πλήρη έλεγχο μέσω της βίας, των θεσμών ή και των δύο, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Από την άλλη πλευρά όμως η απουσία, η πλήρης απουσία ελέγχου, φέρει ορισμένες επιχειρήσεις σε τόσο ισχυρή θέση, ώστε να ορίζουν αυτές πλέον τους κανόνες μιας ελεύθερης αγοράς.

 

 

 

  • Δεύτερη προϋπόθεση του ανταγωνισμού είναι ύπαρξη αναγκών. Ανάγκες οι οποίες απαιτούν συνήθως κάποια άμεση λύση, είναι δηλαδή πιεστικές και επιτακτικές. Οι ανάγκες που υπάρχουν πάντα και είναι σύμφυτες με την ύπαρξη του ανθρώπινου γένους, όπως η τροφή και η επιβίωση. Οι ανάγκες αυτές είναι το κίνητρο, η δράση, που προκαλεί την αντίδραση του ανθρώπου και τον οδηγεί στην ανάπτυξη δυνάμεων όπως είναι ο ανταγωνισμός, για να τις ικανοποιήσει. Οι ανάγκες δίνουν το έναυσμα. Η ικανοποίησή τους είναι ο στόχος. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που το έναυσμα δεν είναι μια ανάγκη αλλά μια επιθυμία. Η επιθυμία είναι περισσότερο υποκειμενικό και λιγότερο επιτακτικό στοιχείο. Μας ενδιαφέρει γι' αυτό ως προϋπόθεση, όταν παίρνει το χαρακτήρα της ανάγκης, όταν γίνεται πολύ ισχυρή.

  • Μια τρίτη αλλά όχι εμφανής προϋπόθεση, είναι οι προσδοκίες. Δεν αρκεί κανείς να έχει ανάγκες, αλλά πρέπει να έχει και κάποιες προσδοκίες για την ικανοποίησή τους. Δεν αρκεί να θέλει, αλλά πρέπει και να ελπίζει. Η θέληση είναι κάτι το στατικό ενόσω δε συνοδεύεται από τις προσδοκίες, που της δίνουν δυναμικό χαρακτήρα και έχουν έτσι αντίκρισμα οι ανάγκες στην πραγματικότητα. Οι προσδοκίες με αυτό τον τρόπο γίνονται και παράγοντες επιρροής του ανταγωνισμού.

Additional information